Keväällä 2013 Raahen lukiossa valmistui kuusi lukiodiplomityötä. Työt olivat esillä 2. kerroksen käytävällä maaliskuun ajan. Lukiodiplomin tehtävät vaihtuvat vuosittain. Lukuvuoden 2013-2014 tehtävät löytyvät verkkosivulta. Tehtävistä valitaan yksi. Arvosana muodostuu portfoliosta ja taideteoksesta. Ensi lukuvuoden tehtäviin voi tutustua toukokuussa. Lukiodiplomi on yhden kurssin mittainen ja suorituksesta saa erillisen todistuksen. Tutustu tämän vuoden tehtäviin ja poimintoihin tämän vuoden taideteoksista:

Tehtävä 1. Ajantaju- Tajuton aika

Aikaa kuvataan ja mitataan monin eri tavoin näkökulmasta riippuen. Aikaa

voidaan tarkastella esimerkiksi fysikaalisena suureena, fi losofi sena kysymyksenä

tai kulttuuri- ja uskontosidonnaisena ilmiönä. Erilaiset kalenterit ovat yksi tapa

jäsentää aikaa. Agraariyhteisöissä aikaa rytmittivät vuorokauden ja vuodenaikojen

vaihteluun liittyvät työt. Tänään elämämme on usein tarkasti aikataulutettua,

mutta toisaalta esimerkiksi netissä surfatessa ajantaju voi kadota. Puhutaan myös

globaalin ajan nopeutumisesta, jonka seurauksina kärsimme alituisesta kiireestä

ja aikapulasta. Globaali maailma on läsnä koko ajan, jos vain haluamme olla ajan

tasalla.

Aika on ilmiönä kiinnostanut taiteilijoita aina. Taideteoksessa aika voi pysähtyä.

Toisaalta valokuva, liikkuva kuva, ympäristö- tai käsitetaide voi tehdä ajan

näkyväksi esimerkiksi hitaan muutosprosessin kuvauksella. Taideteoksessa voi

myös olla samanaikaisesti läsnä monta aikatasoa. Taideteos voi tehdä juuri tietyn

hetken ajassa merkittäväksi tai se voi kyseenalaistaa aikakäsityksemme. Taide

tekee näkyväksi myös ennen näkemättömän ja kuvitellun tulevaisuuden.

Tehtävä: Miten sinä käytät aikaasi? Millainen on sinun aikakäsityksesi? Mikä on merkittävää sinun ajassasi? Tutki ajan kuvaamista kuvataiteessa, visuaalisessa kulttuurissa, rakennetussa

ympäristössä ja/tai esinekulttuurissa. Toteuta teos, jossa tutkit  aikaasi. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohde: Aiheen rajaus, Aika-käsitteen pohdinta, Omakohtaisuus

"Muisto nuoruudesta" Essi

”Muisto nuoruudesta” Essi

Portfolio

Portfolio

Luonnos

Luonnos

Värikäs tulevaisuus, Simo

Värikäs tulevaisuus, Simo

Portfolio

Portfolio

Luonnos

Luonnos

Tajuton aika, Pia

Tajuton aika, Pia

Portfolio

Portfolio

Luonnos

Luonnos

Tehtävä 3. Kuvassa on voimaa!

Kuvat ovat monipuolinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen keino. Esimerkiksi

1860 -luvun realismi toi esille aikansa epäkohtia. 1900 -luvulla taiteen modernistiset liikkeet ilmaisivat periaatteitaan myös kirjoitettuina manifesteina ja julkilausumina. Manifesti tulee latinan kielestä tarkoittaen julistusta. Se koostuu sanoista manus käsi ja festus kosketeltava. Manifesti tuo siis viestin käsin kosketeltavaksi, saattaen mielipiteet julkisiksi ja pyrkien vaikuttamaan muihin.

Postmodernin ajan taide liittyy läheisesti kansalaisaktivismiin, politiikkaan, yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja globaalin maailman konfl ikteihin. Nykytaide käsittelee yhteiskunnallisia kysymyksiä usein erilaisten maailmankuvien, kilpailevien totuuksien, vähemmistöjen, identiteettien, uskontojen ja feminismin kautta. Esimerkiksi poliittinen sarjakuva voi kertoa asioista, joista ei uskalleta puhua ääneen.

Tehtävä: Pohdi havaintojasi yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, epätasa-arvosta, epäoikeudenmukaisuudesta ja moraalikäsityksistä. Tutki myös millaista on aikamme yhteiskuntakriittinen ja poliittinen taide. Toteuta teos, jolla vaikutat ja otat kantaa. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Kantaaottavuus. Idean ja viestin välittyminen. Taiteellinen toteutus

Kuvassa on voima! Eevi

Kuvassa on voima! Eevi

Portfolio

Portfolio

Luonnos

Luonnos

Pelkoa piilossa, Elina

Pelkoa piilossa, Elina

Portfolio

Portfolio

Luonnos

Luonnos

Tehtävä 4. Missä kuljin kerran ?

Lapsuuden kodit, pihat, koulut, kadut, puistot ja polut kulkevat muistoissamme mukana. Leikkipaikat, mummolat ja kesämökit säilyvät yhtälailla muistoissa. Muistamme paikan, jossa tapahtui jotain merkittävää. Muistamme tapahtuman, johon liittyy voimakkaita tunteita, elämyksiä ja jännitystä. Erilaiset aistimukset, kuten hajut, maut, äänet ja tuntemukset paikasta, liittyvät oleellisesti muistoihimme. Menneisyytemme merkittävät paikat ovat osa henkilöhistoriaamme ja identiteettiämme.

Tehtävä: Mistä sinä tulet? Missä ovat sinun juuresi? Mitkä paikat ovat sinulle merkittäviä ja miksi? Toteuta teos, jossa tutkit juuriasi ja elämäsi paikkoja. Nimeä teoksesi.

Toteutustapa: Vapaa

Arviointikohteet: Taiteellinen toteutus .Tunteiden ja kokemusten välittyminen.

Mummun kukkaset, Laura

Mummun kukkaset, Laura

Portfolio

Portfolio

Luonnos

Luonnos